3 Martie

3 Martie

Geneza 6:8-7:24

Geneza 6:8: ,,Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.”

Geneza 7:1: ,,Domnul i-a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni”.”

Noe a fost un om drept şi credincios. De ce a fost Noe plăcut lui Dumnezeu? Ce a apreciat Dumnezeu la Noe? Noe L-a onorat pe Dumnezeu atunci când toţi din jurul lui L-au ignorat.

Cum poţi tu să-L onorezi pe Dumnezeu când toată lumea din jurul tău Îl ignoră?

În 2 Petru 2:4-9, ni se spune: ,,Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată; dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi; dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire şi dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaţa destrăbălată a acestor stricaţi; (căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor nelegiuite), înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.” Ignorarea lui Dumnezeu duce la judecată.

Ce activităţi din ziua de astăzi dovedesc că oamenii uită de Dumnezeu şi de cerinţele Lui?

În Matei 24:36-44, este scris: ,,Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici  îngerii din  ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului. Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată. Vegheaţi, deci, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru. Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” Din acest pasaj, lipseşte Dumnezeu. Tot ceea ce fac oamenii este făcut fără Dumnezeu. Este un pericol atunci când omul este în centrul tuturor activităţilor? Cum putem să facem toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu? Putem să veghem? Cum putem fi gata pentru venirea Domnului?

În Luca 17:26-27, ni se spune: ,,Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.”

În Petru 3:3-7, se afirmă: ,,Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.” De ce uită oamenii că va fi o zi a judecăţii? De ce uită oamenii să facă voia lui Dumnezeu?

Cei care ignoră voia lui Dumnezeu vor fi pedepsiţi, atunci când Dumnezeu îi va judeca.

 Depărtează-te de ignoranţă în ceea ce priveşte voia lui Dumnezeu!

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s