Fiara din pământ

Fiara din pământ

Apocalipsa 13:11-18

Apocalipsa 13: 18: ,,Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.”

            A doua fiară care a ieșit din pământ (adânc, întunecime) promovează închinarea falsă. Atrage atenția în mod special către prima fiară care a fost vindecată. Pentru că făcea semne și minuni, adăuga credibilitate la mesajul ei înșelător. Biblia conține multe avertizări cu privire la cei care prin minuni și semne duc poporul în rătăcire. Pe vremea lui Moise, au fost făcători de minuni și semne prin puterea celui rău. De aceea, Moise poruncește poporului să se depărteze de profeții falși. Deuteronom 13:1-5: ,,Dacă se va ridica în mijlocul tău un prooroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haide după alţi dumnezei” -dumnezei pe care tu nu-i cunoşti, „şi să le slujim”!, să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul, Dumnezeul vostru, şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi, şi de El să vă alipiţi. Proorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răsvrătire împotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.”

Pavel ne avertizează cu privire la omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării, acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici: 2 Tesaloniceni 2:9-10: ,,Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.”

A doua fiară a evocat admirație prin abilitatea ei de a cauza foc din cer să se coboare pe pământ în fața oamenilor. Ce ai face să vezi așa ceva? Ai crede că vine de la Dumnezeul cel adevărat? Pe vremea lui Ilie prorocii falși s-au rugat pentru foc din cer care să mistuie jertfa lor, dar nu au avut rezultat. Când Ilie s-a rugat lui Dumnezeu ca să coboare foc din cer peste jertfa lui, a primit răspuns din partea lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă aici, în textul nostru (foc din cer ca să impresioneze mulțimile), este batjocura lui Satan față de prorocul Domnului și o înșelăciune pentru cei ce nu Îl cunosc pe adevăratul Dumnezeu (1 Împărați 18; 2 Împărați 1). Lucrurile se vor înrăutăți înainte de a se îmbunătăți. Să nu uităm cine câștigă la urmă! La Domnul este scăparea!

Doamne, ce mare ești și ce bun ești că ne descoperi adevărul ca să nu ne rătăcim. Dă-ne darul deosebirii duhurilor ca să nu fim niciodată în confuzie cu privire la ceea ce vedem și experimentăm. Vrem să ne ferim de orice se pare rău și să ne alipim tare de bine. Ține inima noastră trează la adevărul Tău și la valorile Tale ca să nu fim înșelați, să nu fim amăgiți și să nu ajungem pe calea pierzării, împreună cu cei ce nu cunosc învățăturile Tale. Îți mulțumim că ne-ai promis protecția și paza Ta.

Doamne, dă-mi discernământ spiritual ca să mă păzesc de înșelăciune!

Război în cer

Război în cer

Apocalipsa 12:7-12

Apocalipsa 12: 7-8, ,,Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.”

Balaurul este Satan. A vrut să ucidă Pruncul din Betleem (prin Irod). A vrut să-L distrugă în pustie prin ispitire, dar nu a reușit. La cruce a crezut că a învins, dar Dumnezeu L-a înviat din morți. El vrea să distrugă planul lui Dumnezeu, dar nu poate. Să nu subestimăm putere lui. Este foarte puternic și periculos, dar este învins de Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Satan are o misiune: să înșele lumea. Domnul ne protejează dându-ne armura Duhului Sfânt ca să putem ține piept tuturor uneltirilor lui Satan. Noi ne luptăm cu arme spirituale. Cât de consistentă ești în ceea ce privește îmbrăcarea ta cu armura Duhului Sfânt? Folosești această protecție? Te rogi ca să fii pregătită pentru luptă?

Doamne, Te rog, amintește-mi în fiecare dimineață să mă îmbrac cu toată armura Duhului Sfânt ca să nu cad în luptă, ci să biruiesc. Doamne, mă încing cu  adevărul; mă îmbrac cu platoşa neprihănirii; mă încalț cu rîvna Evangheliei păcii; iau scutul credinţei, cu care voi putea stinge toate săgeţile arzătoare și otrăvitoare ale celui rău; iau  coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu; fac în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri; veghez cu toată stăruinţa şi mă rog pentru mine și pentru alții.

Te surprinde faptul că balaurul se luptă cu îngerul Mihail și cu alți îngeri? Satan este furios pe îngerul Mihail pentru că el este unul din cei mai puternici îngeri și foarte prețuit de Domnul. Daniel 10:13; 21:1 ne spune cine este Mihail: ,,Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.” ,,În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău.” Iuda spune în cartea lui că Mihail este arhanghel și a avut o dispută cu Satan în ceea ce privește trupul lui Moise.

Balaurul conduce o armată supranaturală a răului și aroganța lui îl împinge să se lupte cu forțele lui Dumnezeu. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei. Și pentru că Mihail și îngerii lui au fost mai puternici, au biruit, și l-au aruncat pe Satan și îngerii lui din cer. Câtă mângâiere și cât curaj ai când știi că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și l-a biruit pe Satan?

După această victorie în cer se aude o cântare de laudă: „Acum a venit mântuirea, puterea şi Împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” Cum este închinarea ta? Cum este cântarea ta de laudă?

Doamne, ajută-mă în lupta spirituală!

Talents and gifts

 

Talent is a gift and we are accountable in its proper use to maximize its value. This reminded me of Jesus’s Parable of Talents wherein the master was happy with the first two servants as they had doubled or maximized the value of their talents. They were praised and honored by the master. The third servant was branded as lazy and unfaithful and had to face the consequences for hiding the coins and not put them to use. So let’s use our talents and not bury them!

Talent is never enough. It’s what we do with it that matters. The challenge is deciding which talents we will invest in because we only have so much time and energy. I ask myself, what’s the most beneficial to myself and others? What can I do best and more of to make a difference? What do I find most rewarding? Developing talents is an investment and using them is an important part of our stewardship.

When facing the challenge of leading yourself, ask the questions: Do I know my GOD given talent(s) and am I using it/them to it’s/their full potential? Am I being effective with what GOD has given me?

A talent is best maximized when used for helping those who need it. As they appreciate it, they would appreciate you, and in turn enable your talent to increase, so as to help many more people.

 

Martori

Cei doi martori

Apocalipsa 11:1-14

Apocalipsa 11: 3: ,,Voi da celor doi Martori ai mei să proorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.”

A proroci înseamnă a vorbi din partea lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să vestim Evanghelia. Până ce Hristos va reveni, lumea va fi ostilă adevărului și persecuția va crește. Cei mai mulți nu vor suferi învățătura dreaptă a Scripturilor. Dar credincioșii își poartă crucea și Îl urmează pe Hristos, experimentând o părtășie dulce și profundă cu El chiar și prin suferințe. Duhul Sfânt îi împuternicește pe credincioși să proclame Cuvântul lui Dumnezeu, fiind mărturii vii cu prețul vieții chiar.

            Dumnezeu îi va învia din morți pe cei răscumpărați și îi va răsplăti pentru slujirea lor. Cei ce L-au iubit pe Domnul Isus, se vor bucura de triumful Lui și de domnia Lui peste lume. Toți cei ce se vor întoarce la Domnul cu credință și pocăință, vor sărbători domnia Mielului. Dumnezeu va fi glorificat.

Ce fel de mărturie ești în lumea ta? Îl prezinți pe Hristos și învățăturile Lui? Ești curajoasă și îndrăzneață pentru Împărăția Domnului? Te rogi Domnului ca să te pregătească să stai de partea adevărului în toate situațiile din viața ta, indiferent de consecințe? Crezi că Duhul Sfânt îți va da putere să vorbești adevărul fără frică și în dragoste, chiar dacă întâmpini opoziție? Lumea are mare nevoie să cunoască adevărul despre Domnul Isus. Te vei lăsa călăuzită de Duhul Sfânt în această săptămână ca să spui cuiva adevărul lui Dumnezeu? Îi vei cere Domnului să-ți arate cine are nevoie de adevăr?

Care este teama ta? Te temi de respingere? Sau de critică? Crezi că te faci de rușine în fața altora? Te gândești că îți pierzi reputația? Te temi de moarte? Ai încredere în viitor și privești cu speranță înainte? Domnul Isus a trecut prin moarte la viață. Nimic în această lume nu este veșnic. Dumnezeu este veșnic. Adevărul Lui este veșnic și poporul Lui este veșnic. Trebuie să avem o perspectivă eternă ca să rămânem tari într-o lume ostilă. Noi, familiile noastre, prietenii noștri, bisericile noastre s-ar putea să suferim persecuție și să murim, dar Dumnezeu ne va învia. Ce minunată perspectivă! Ce viitor măreț ne așteaptă! Să ne bazăm pe promisiunile Lui, să ne încredem în El și să ne supunem sub mâna Lui cea tare care ne va apăra.

Doamne, dă-mi putere să vorbesc adevărul fără frică și în dragoste!

Un înger puternic

Un înger puternic

Apocalipsa 10:1-11

Apocalipsa 10: 1: ,,Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi din foc. În mână ţinea o cărticică deschisă.”

Acest înger este slujitorul lui Dumnezeu în folosul celor răscumpărați. El reflectă splendoarea lui Hristos. Când îngerul a vorbit, glasul lui a fost ca a unui leu. Profetul Amos ne spune că vocea Domnului este asemănată cu vocea leului, adică îngerul vorbește cu autoritatea Celui ce este Leul din Iuda (Apocalipsa 5:5).

Când Ioan a auzit tunetele din tronul lui Dumnezeu, a înțeles că ele indicau puterea și judecata Lui. Cele șapte tunete au transmis un mesaj. Pe când Ioan se pregătea să scrie mesajul, a fost întrerupt, căci o voce i-a spus că mesajul este o taină pe care nimeni nu trebuie să o știe. Dumnezeu, de asemenea, i-a spus lui Daniel să pecetluiască cartea. Daniel 12:4: ,,Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului…. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.” În Biblie, o taină nu este un joc de puzzle prin care bucățele mici formează un întreg, ci este planul Domnului ca un lucru ascuns care trebuie să fie descoperit la timpul Domnului.

Domnul este suveran peste planurile și scopul Lui în toate lucrurile. De multe ori, omul nu pricepe intențiile și planurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a revelat multe lucruri. Să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o comoară și să nu căutăm speculații cu privire la felul în care El lucrează. Moise scrie în Deuteronom 29:29: ,,Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.” Trăiești în acord cu adevărurile descoperite în Scriptură? Te încrezi în Domnul în toate lucrurile, chiar și în cele pe care nu le înțelegi încă?

Îngerul care sta peste oceane și continente și-a ridicat mâna dreaptă către ceruri și a făcut un jurământ cu Cel ce este viu în vecii vecilor, cu Cel ce a făcut cerurile și pământul și lucrurile de pe ele: nu mai este zăbavă. Acest anunț semnalează că timpul de judecată al lui Dumnezeu a venit și este vremea împlinirii scopului Său. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Hristos este numit ,,taina lui Dumnezeu”, dar taina lui Hristos ne-a fost descoperită la prima Lui venire pe pământ. Acum trâmbița a șaptea anunță înălțarea Fiului peste toate lucrurile.

Doamne, ajută-mă să trăiesc după adevărul Tău!

În siguranță în cer

În siguranță în cer

Apocalipsa 7:9-17

Apocalipsa 7: 17: ,,Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

Ce se petrece în cer? Ioan vede o gloată mare pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâni. Cât de mult te preocupă cei care nu sunt ca tine, din neamul tău, ci de altă limbă? Cât de mult te interesează mântuirea lor? Cât de des ajungi la ei? Poate sunt chiar vecini cu tine, sau poate colegi la școală sau la locul de muncă. Cerul este o experiență multi-culturală. Ramurile de finic reprezintă victoria celor biruitori. Cât de des Îl lauzi pe Domnul pentru victoria Lui?

Această gloată mare a ajuns în cer pentru că este formată din cei răscumpărați care L-au acceptat pe Domnul Isus ca Salvator și Domn al vieții lor. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Îngerii se închină Domnului și Îl laudă pentru că a răscumpărat pe poporul Lui. Închinarea este răspunsul corect față de Dumnezeu, pentru că El dă mântuirea. În ciuda suferințelor, necazurilor, persecuției și durerilor, Dumnezeu este în mijlocul poporului Lui. Domnul este prezent în poporul Lui ca să-Și împlinească promisiunile Lui.

Singurul remediu pentru păcat este credința în Domnul Isus Hristos și jertfa Lui perfectă. Promisiunile lui Dumnezeu ne descriu cum este în prezența lui Dumnezeu. Nu există nici o ezitare, ci o închinare din toată inima pentru că Domnul este adăpostul celor mântuiți. El este refugiu pentru cei în suferință, căci suferința se va sfârși. El este Păstorul cel bun care are grijă de oile Lui. El ne veghează, ne protejează, ne iubește și ne va șterge orice lacrimă din ochi. Cum îți păstrezi nădejdea ancorată în Hristos? Cum biruiești prin dificultățile vieții ca să nu te lași descurajată de greutăți? Greutățile vieții sunt temporare, pentru o vreme scurtă în comparație cu veșnicia. Dumnezeu este veșnic și cei ce cred în El vor fi veșnici. Cum Îi mulțumești Domnului pentru protecție, grijă și siguranța mântuirii?

Această gloată stătea în picioare și se închinau toți înaintea Celui care șade pe scaunul de domnie. În prezența Domnului toți se închină. Îngerii nu obosesc, chiar dacă se închină Domnului zi și noapte. Nimic nu ne va descuraja sau obosi în cer. Acolo va fi pace perfectă, satisfacție totală și securitate deplină. Domnul Isus, Păstorul cel bun, ne cunoaște pe fiecare și va avea grijă de noi cu multă blândețe. Nu va mai fi abuz, răutate, înșelăciune, neînțelegere, foamete, haos, corupție, chimioterapie, terorism, izolare etc., ci numai siguranță, satisfacție, securitate.  Cei ce se încred în Domnul se vor bucura pentru totdeauna, vor fi în siguranță în prezența Mielului și vor fi împliniți în toate felurile.

Domnul este Păstorul meu!

Pecetluit pe pământ

Pecetluit pe pământ

Apocalipsa 7:1-8

Apocalipsa 7:2-3: ,,Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru”!”

În timp ce Ioan primea descoperiri cu privire la evenimentele din timpul sfârșitului, imaginile cu privire la judecată au încremenit și acest lucru se datorează faptului că Dumnezeu a vrut ca Ioan și noi să vedem destinul celor care Îl iubesc și Îl urmează pe Hristos. Între prezentarea celor șase peceți (capitolul 6) și prezentarea celei de-a șaptea peceți (capitolul 8) avem o pauză în capitolul 7. Pe când Ioan a văzut imaginea cu toți locuitorii lumii încercând să se ascundă de mânia Mielului (6:16-17), s-a auzit o întrebare: Cine poate sta în picioare? Capitolul 7 ne răspunde la această întrebare. Cei ce stau în picioare sunt cei ce aparțin poporului lui Dumnezeu, pentru că ei sunt apărați și în siguranță în prezența Mielului lui Dumnezeu, care a murit pentru ei.

În Vechiul Testament, Dumnezeu a pus semne sau peceți pentru oameni ca să-i protejeze. Chiar și Cain, primul ucigaș, a primit un semn, ca să fie apărat de cei ce ar fi vrut să-l omoare (Geneza 4:15). Israeliții au pus semne la ușile lor (sânge) ca să fie protejați de îngerul morții (Exod 12:1-28).  Noul Testament ne vorbește despre pecetea Duhului Sfânt. Pecețile puse pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu sunt o protecție care îi va apăra în Ziua Judecății. Ezechiel a avut o viziune despre sfârșitul lumii: judecata Domnului asupra închinătorilor la idoli și protecția asupra celor ce au plâns pentru păcatele poporului Israel. Profetul Habacuc a strigat către Dumnezeu ca să facă dreptate (Habacuc 1:1-2:1). De multe ori și noi spunem: Doamne, până când va birui cel rău? Doamne, de ce tolerezi pe cei răzvrătiți? Poate judecata nu va veni în vremea noastră. Cum te rogi pentru orașul și națiunea ta când te gândești la  judecata Domnului? Habacuc 3:2: ,,Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufleţeşte-Ţi lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-ţi aminte de îndurările Tale!”

Dumnezeu este sfânt. A fost și va fi mereu. El nu va tolera păcatul la nesfârșit. Au fost timpuri de judecată peste pământ (Geneza 6-8; 11:1-9; Exod 7-12; 2 Regi 17:1-23; Ieremia 52:1-30; Zaharia 9:13-17; Matei 24:1-2), dar în viitor va avea loc o judecată finală pentru tot pământul și locuitorii lui (Ioel 3:12-16; 2 Tesaloniceni 1:6-9; 2 Petru 3:7-13; Apocalipsa 6:16-17). Astăzi este ziua mântuirii (2 Corinteni 6:2) și toți cei ce Îl cheamă pe Domnul în ajutor, vor găsi refugiu în El, vor primi pacea Lui (Ioan 16:33) și vor avea viață veșnică (Ioan 3:16). Cum te va ziua judecății? Este Domnul refugiul tău?

Doamne, Tu ești refugiul meu!