6 Ianuarie

6 Ianuarie

Geneza 1:1-2: ,,La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.  Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.”

A fost Duhul Sfânt prezent la creaţie? Care a fost implicarea Duhului Sfânt în procesul de creaţie? Care este lucrarea Lui?

În Geneza 6:3, ni se spune: ,,Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururea în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” Duhul Sfânt era prezent la actul creaţiei.

În Ezechiel 36:26-27, ni se promite: ,,Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima din piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele”. Duhul Sfânt schimbă inima.

În Ioan 3:8, se afirmă: ,,Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” Noi nu putem explica persoana Duhului Sfânt şi nu putem spune ce va face El – lucrarea Duhului Sfânt este o taină.

Domnul Isus spune în Ioan 7:38-39: ,,Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”. Unul dintre beneficiile faptului că suntem copiii Domnului este primirea Duhului Sfânt.

În Ioan 14:16-17, se relatează: ,,Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor), care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi”. Duhul Sfânt este ajutorul nostru. Cunoşti lucrarea Duhului Sfânt în viaţa ta? Recunoşti lucrarea Duhului Sfânt? Numai prin puterea Duhului Sfânt o viaţă poate fi schimbată! Ai nevoie să fii călăuzită în gândurile şi în acţiunile tale. Aşadar, cum vei căuta puterea Duhului Sfânt în fiecare zi? Poţi începe dând slavă Creatorului prin puterea Duhului Sfânt!

Ce face Duhul Sfânt?

În Ioan 16:7-8, ni se spune: ,,Totuşi, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu (Domnul Isus), Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata”. Duhul Sfânt convinge oamenii de starea lor păcătoasă, le arată păcatele lor în mod specific.

În Romani 8:9, se afirmă: ,,Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti,   dacă   Duhul lui  Dumnezeu  locuieşte într-adevăr în voi.   Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui”. Duhul Sfânt lucrează în noi şi mărturiseşte că suntem ai lui Hristos.

În 2 Corinteni 3:3 şi 6, Pavel scrie: ,,Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table din piatră, ci pe nişte table care sunt inimi de carne, (…) care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa”. Duhul lui Dumnezeu locuieşte în inima noastră şi dă viaţă.

În 2 Corinteni 3:18, ni se spune: ,,Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. Duhul Sfânt ne schimbă.

În Efeseni 1:13-14, se afirmă: ,,Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui”. Duhul Sfânt ne pecetluieşte şi ne garantează moştenirea noastră.

Iată ce este scris în Tit 3:5-6: ,,El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru”. Duhul Sfânt ne înnoieşte.

 

Duhul lui Dumnezeu locuieşte în inima ta!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s