Ziua Domnului și pocăința (7)

7

Ziua Domnului și pocăința

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

La 50 de zile după sărbătoarea Paștelor, Duhul Sfânt a început o nouă lucrare în poporul Domnului. Duhul Domnului a anunțat o Zi în care se va vedea minunea Domnului. Niște limbi ca de foc s-au văzut așezându-se peste ucenicii Domnului și ei au fost umpluți de Duhul Sfânt. Împuterniciți de Duhul Sfânt ei au lăudat pe Dumnezeu și au vestit Evanghelia. Petru a citat un text din cartea Ioel: Faptele Apostolilor 2:16-17: ,,Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!” Zilele din urmă au început odată cu moartea și învierea Domnului. Domnul Isus S-a înălțat la cer și este pe tron, domnind cu putere. Duhul Sfânt dă viață veșnică tuturor celor ce cred în Domnul Isus. Profetul Ioel ne spune că așa cum ploile aduc viață pe unde trec, peste ruinele pământului, tot așa Duhul Sfânt aduce viață spirituală tuturor credincioșilor, vindecă uscăciunile din viețile celor răniți și  dă putere pentru lucruri ziditoare. Prin Cuvântul Adevărului înviorează inimi și ne amintește ceea ce este drept și adevărat ca să ne susțină credința prin vremuri grele. Ai nevoie de o reînoire (2 Corinteni 3:18)? Ai nevoie de o putere proaspătă? Ai nevoie de o curăție și întărire în credință?

Petru vorbește mai mult despre zilele din urmă: Faptele Apostolilor 2:18-21: ,,Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” Deși creștinii au mai multe puncte de vedere cu privire la viitor, mulți cred că în acest text se vorbește despre revenirea Domnului Isus. Timpul și istoria vor avea sfârșit. Domnul Isus Se va întoarce ca Judecător și îi va pedepsi pe dușmanii Lui, dar îi va salva și îi va răsplăti pe cei credincioși Lui. O stea a anunțat prima lui venire pe pământ, dar soarele, luna și galaxiile vor anunța a doua lui venire.

Isaia 13: 9-11: ,,Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu, şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina. Voi pedepsi-zice Domnul-lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi, şi voi doborî semeţia celor asupritori.” Matei 24: 29: ,,Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.” Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” În cartea Apocalipsa, semnele cosmice apar când Mielul rupe pecetea a șasea și deschide Cartea.

Doamne, Îți mulțumesc pentru că m-ai salvat și mi-ai scris numele în Cartea Vieții. Mi-ai dat credință și biruință prin puterea Duhului Sfânt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s