Ziua Domnului și pocăința (8)

8Ziua Domnului și pocăința

Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Avertizările cu privire la judecata lui Dumnezeu sunt urmate de cuvintele harului. Dumnezeul care judecă este Dumnezeul care salvează pe toți cei ce cheamă Numele Lui. Secole după ce a vorbit profetul Ioel, a venit Fiul lui Dumnezeu, Mesia, ca să trăiască și să moară pentru toți cei vinovați. La cruce a luat toată povara omenirii, toată judecata lui Dumnezeu asupra Lui, dar după înviere toți cei ce se încred în El primesc o viață nouă. Domnul Isus este izbăvirea despre care vorbește profetul Ioel. Toate promisiunile lui Dumnezeu față de poporul Lui sunt adevărate: toți cei ce cred în Domnul Isus Hristos vor fi mântuiți și vor fi scăpați în Ziua Judecății.

Cartea profetului Ioel ne dezvăluie zilele sfârșitului într-o intensitate crescândă. Dumnezeu controlează destinul națiunilor. Dumnezeu a promis să-i pună la încercare pe opresori pentru ceea ce au făcut poporului lui Dumnezeu. Imaginea pe care profetul Ioel o prezintă este înspăimântătoare: națiunile lumii se vor aduna  ca să facă război cu poporul Domnului.

Isaia 2:4: ,,El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărî între un mare număr de popoare; aşa încât din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa războiul.” Mica 4:3: ,,El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor îşi vor făuri fiare de plug, şi din suliţele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia, şi nu vor mai învăţa să facă război.” Apocalipsa 16:14-16: ,,Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.” Bătălia este sigură și nu este nici o îndoială cu privire la verdictul dat. Când Dumnezeu judecă națiunile, nu este scăpare pentru nimeni. Judecata lui Dumnezeu va fi globală.

În acea zi teribilă, nu va mai fi timp pentru decizia de a-L urma pe Domnul. Timpul hotărârilor este acum. Toate lucrurile pe care le cunoaștem noi vor avea un sfârșit. Dumnezeu nu este fără putere, nici pasiv cu privire la Cuvântul Lui și la poporul Lui. El este în mod real implicat și răul nu-I va sta împotrivă. Unde vei fi în acea zi? Chiar dacă pământul și cerurile se vor cutremura, Domnul va fi un refugiu pentru poporul Lui, o cetate de adăpost pentru cei credincioși. Un viitor strălucit îi așteaptă pe cei ce sunt ai lui Hristos. Dumnezeu va avea grijă ca promisiunile Lui să se împlinească.

Doamne, Îți mulțumesc pentru promisiunile Tale minunate cu privire la viitorul celor credincioși.

Advertisement

Ziua Domnului și pocăința (7)

7

Ziua Domnului și pocăința

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

La 50 de zile după sărbătoarea Paștelor, Duhul Sfânt a început o nouă lucrare în poporul Domnului. Duhul Domnului a anunțat o Zi în care se va vedea minunea Domnului. Niște limbi ca de foc s-au văzut așezându-se peste ucenicii Domnului și ei au fost umpluți de Duhul Sfânt. Împuterniciți de Duhul Sfânt ei au lăudat pe Dumnezeu și au vestit Evanghelia. Petru a citat un text din cartea Ioel: Faptele Apostolilor 2:16-17: ,,Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa visuri!” Zilele din urmă au început odată cu moartea și învierea Domnului. Domnul Isus S-a înălțat la cer și este pe tron, domnind cu putere. Duhul Sfânt dă viață veșnică tuturor celor ce cred în Domnul Isus. Profetul Ioel ne spune că așa cum ploile aduc viață pe unde trec, peste ruinele pământului, tot așa Duhul Sfânt aduce viață spirituală tuturor credincioșilor, vindecă uscăciunile din viețile celor răniți și  dă putere pentru lucruri ziditoare. Prin Cuvântul Adevărului înviorează inimi și ne amintește ceea ce este drept și adevărat ca să ne susțină credința prin vremuri grele. Ai nevoie de o reînoire (2 Corinteni 3:18)? Ai nevoie de o putere proaspătă? Ai nevoie de o curăție și întărire în credință?

Petru vorbește mai mult despre zilele din urmă: Faptele Apostolilor 2:18-21: ,,Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” Deși creștinii au mai multe puncte de vedere cu privire la viitor, mulți cred că în acest text se vorbește despre revenirea Domnului Isus. Timpul și istoria vor avea sfârșit. Domnul Isus Se va întoarce ca Judecător și îi va pedepsi pe dușmanii Lui, dar îi va salva și îi va răsplăti pe cei credincioși Lui. O stea a anunțat prima lui venire pe pământ, dar soarele, luna și galaxiile vor anunța a doua lui venire.

Isaia 13: 9-11: ,,Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu, şi va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. Căci stelele cerurilor şi Orionul nu vor mai străluci; soarele se va întuneca la răsăritul lui, şi luna nu va mai lumina. Voi pedepsi-zice Domnul-lumea pentru răutatea ei, şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufaşi, şi voi doborî semeţia celor asupritori.” Matei 24: 29: ,,Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.” Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.” În cartea Apocalipsa, semnele cosmice apar când Mielul rupe pecetea a șasea și deschide Cartea.

Doamne, Îți mulțumesc pentru că m-ai salvat și mi-ai scris numele în Cartea Vieții. Mi-ai dat credință și biruință prin puterea Duhului Sfânt.

Ziua Domnului și pocăința (6)

6Ziua Domnului și pocăința

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Va veni o Zi a judecății. Singurul răspuns rezonabil înaintea judecății drepte a lui Dumnezeu este pocăința. Ce este pocăința? Nu este un răspuns ușuratic. Este o inimă zdrobită și deschisă față de Domnul, o recunoaștere că sunt un mare păcătos nu doar că am păcătuit. Păcatul mă afectează pe mine, pe alții și lovește în Dumnezeul cel Sfânt. Pocăința este o convingere și o reconoaștere a faptului că sunt păcătos. Este o durere mare pentru păcatul săvârșit și o întoarcere spre Dumnezeu. Ca să ne pocăim, trebuie să recunoaștem păcatul. Păcatul nu este un subiect popular în zilele noastre. Cred că noi acoperim păcatul și-i dăm alt nume: obiceiuri vechi, greșeli inocente, căderi accidentale, mod de viață, alegere, drepturi, libertăți. Avem o mare capacitate să ascundem păcatul.

Ioel ne chemă să jelim pentru păcatul nostru, căci suntem într-o stare jalnică și să ne întoarcem la Dumnezeu. Când ne întoarcem la Dumnezeu, Cel plin de har și milă, bogat în bunătate, încet la mânie și plin de răbdare, relația noastră cu El este restaurată, chiar mai mult: suntem răsplătiți (2:25). Domnul ne dă timp de restaurare. Ne dă ocazia să recuperăm din ce am pierdut. Ai pierdut timpul în trecut? Eu am pierdut mult timp cu alte lucruri în loc să mă ocup cu vestirea pocăinței și credinței în viața mea și a altora. Nu m-am rugat mai mult. Nu m-am bucurat îndeajuns de mântuirea pe care am primit-o în dar. Am fost nemulțumită uneori. Am fost neglijentă câteodată. Am fost rătăcită în gândurile mele. Am fost neatentă în relații. Am condamnat, am vorbit de rău pe alții, am fost mândră și nesupusă.

Ai avut ani trăiți în zadar? Cum ți-a fost tinerețea? Cum ți-a fost căsătoria? Cum ți-ai crescut copiii? Cum te-ai purtat în relații cu părinții? Cum te-ai purtat în relații cu frații de credință? Cum te-ai purtat la școală și la locul de muncă? Care a fost relația ta cu vecinii? Poate chiar acum îți risipești viața cheltuind bani pe nimicuri, petrecând timp fără folos, gândind numai la lucrurile pământești, căutând faimă și poziție în societate, luptând pentru relații care nu îți fac bine, alegând calea cea largă, plănuind răul etc. Sau poate că le lași condusă de sentimente negative: răutate, ură, invidie, mândrie, fățărnicie, lăcomie, nemulțumire, amărăciune, iuțime, minciună, răzvrătire, egoism etc. Cum te vei pocăi de vreunul din aceste păcate? Bucuria și mulțumirea sunt daruri de la Dumnezeu și nu pot fi găsite decât în relația cu El. Să ne trezim și să ne pocăim. Să ne întoarcem fața spre El în fiecare zi și să căutăm valorile Lui.

Doamne, Tu ești sărbătoarea mea. Te rog ajută-mă să mă bucur de mântuirea pe care Tu mi-ai dăruit-o și să mă pregătesc pentru Ziua Judecății prin pocăință și credință, în fiecare zi.

Ziua Domnului și pocăința (5)

5

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Dumnezeu răspunde când omul se pocăiește. Dragostea cea adâncă și protectoare a lui Dumnezeu are grijă de cel ce se întoarce cu credință și pocăință. Dumnezeu îi păzește pe cei ce Îi aparțin. Ca un tată care își întinde mâinile ca să-l cuprindă pe copilul pe care îl iubește, tot așa Dumnezeu are brațele deschise pentru toți cei ce vin la El. Poate ai trăit departe de Dumnezeu pentru o bună bucată de vreme, sau poate toată viața ta. Poate ai participat la serviciile bisericii dar nu te-a interesat Cuvântul lui Dumnezeu. Poate suferi consecințele depărtării de El. Dumnezeul cel sfânt și drept este bun și bunătatea Lui te cheamă la pocăință. Domnul mustră și disciplinează pe cine iubește, tocmai ca să câștige inimile celor iubiți pentru veșnicie. El vrea ca să ne binecuvânteze. El vrea să ne ierte și să ne restaureze. Nu zăbovi oricare ar fi situația ta. Smerește-te înaintea Lui ca să primești restaurare pentru tot restul vieții tale.

Dumnezeu a promis Duhul Sfânt tuturor celor ce răspund chemării Lui. El este autorul Scripturii. El dă și susține viața. El călăuzește și influențează poporul Domnului. El ne dă putere să-L mărturisim pe Hristos.

Domnul este bun și iubitor și ne primești așa cum suntem și vrea să ne dea un viitor și o nădejde dacă ne pocăim cu adevărat. Ai venit înaintea Domnului cu pocăință reală când El ți-a vorbit? Ai realizat că Dumnezeu este sfânt și tu ești păcătoasă? Ai înțeles că păcatul tău a pus un zid de despărțire între tine și Dumnezeu și ai meritat moartea? Ai crezut că Domnul Isus Hristos este calea de împăcare cu Tatăl Ceresc? Ai răspuns chemării Lui la mântuire? Acesta este primul pas al pocăinței. Apoi urmează o viață de practică și învățătură care dezvoltă gânduri,  atitudini, purtare, vorbe și reacții după voia lui Dumnezeu. Pocăința trebuie să fie o parte importantă în viața fiecărui credincios. Pocăința este o parte a creșterii noastre în asemănare cu Hristos. Cuvântul pe care îl folosim aici îl definim ca sfințire. Sfințirea este un proces care durează toată viața. Este un mod de viață pentru cel credincios. Cât de mult răspunzi lui Dumnezeu când prin Cuvântul Lui îți atrage atenția asupra vreunui păcat? Îți vorbește Dumnezeu cu privire la păcatele tale? Îl auzi? Cum răspunzi? Cu pocăință?

Ziua Domnului și pocăința (4)

4Ziua Domnului și pocăința

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Cum putea poporul să scape de necaz? Peste noapte a venit căderea. Ioel  îndeamnă poporul să caute siguranță la Domnul. La Domnul este scăparea! Pierderea materială era copleșitoare, dar dezolarea spirituală era și mai profundă. Păcatul poporului l-a înstrăinat de Dumnezeu și a atras mânia Lui împotriva lor.

Ioel îi cheamă pe preoți să se îmbrace în saci și cenușă, să se smerească, să plângă și să se pocăiască. Ca și reprezentanți ai poporului înaintea lui Dumnezeu trebuiau să declare un post și o adunare în cinstea Domnului. Tot poporul trebuia să fie chemat la smerenie și pocăință. Calamitatea venea din partea lui Dumnezeu și numai el o putea opri.

Ioel a folosit Ziua Domnului ca o avertizare pentru popor în ceea ce privește judecata lui Dumnezeu în orice vreme. De asemenea a prezentat o nădejde vie și reală pentru cei ce se încred în Domnul. Una dintre profețiile lui Ioel a prezis invazia lăcustelor. Erau babilonienii lăcuste? Ne mai este prezentată o invazie a lăcustelor în cartea Apocalipsa, când va fi o adevărată agonie a celor care s-au răsculat împotriva Domnului. Fiecare generație primește semnalul de alarmă. Toți sunt avertizați. Dumnezeu îi atenționează pe toți oamenii ca să știe că există o judecată dreaptă și Ziua Domnului va veni. Domnul îi vede pe cei ce ignoră Cuvântul Lui.

Harul lui Dumnezeu este măreț! După ce Ioel a vorbit de Ziua mâniei lui Dumnezeu, a proclamat vestea cea bună: astăzi este ziua pocăinței. Astăzi nu este prea târziu să ne întoarcem la El cu pocăință și credință. Dumnezeu nu tolerează păcatul, totuși El este plin de milă și îndurare față de păcătosul care se pocăiește. Noi nu știm cât de împietrite erau inimile poporului din vremea lui Ioel, dar știm că viețile lor erau amenințate cu pedeapsa Domnului. Păcatul aduce ruină, divizare, moarte în familii, biserici și în națiune. Păcatul este o ofensă la adresa lui Dumnezeu – Cel Sfânt. Vezi păcatul tău în acest fel?

Ioel a chemat poporul la renunțarea față de confort, dorințe și activități, ca să se pună deoparte pentru Domnul în rugăciune și post. Ioel a sfătuit poporul ca să-și sfâșie inimile și nu hainele. În jelirea lor, oamenii de anumite culturi își rup hainele. Le-a amintit apoi cum este caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este plin de milă și har, bogat în bunătate și iubitor. Harul Lui îi iartă pe cei ce se pocăiesc. Judecătorul pământului nu acceptă scuze și nici promisiuni neonorate. Dar Dumnezeu le dă asigurare tuturor celor care au dorinți curate ca să-I fie plăcuți, își mărturisesc păcatele și le părăsesc (1 Ioan 1:9). Ce păcat te ține legată? Cere iertare Domnului și putere să te schimbi. Dumnezeu dă vindecare, reînoire și victorie.

Ziua Domnului și pocăința (3)

2Ziua Domnului și pocăința

*Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Ziua Domnului va veni. O, ce Zi! Ca și credincioși poate că spunem că suntem asigurați datorită credinței în Domnul Isus Hristos. Credem că acest adevăr despre Ziua Domnului nu ni se aplică nouă pentru că suntem salvați prin sângele Domnului Isus. Credem că nu vom suferi distrugere. Oare ce ți-ar spune Domnul astăzi sau în săptămâna aceasta dacă L-ai căuta mai mult? Dacă noi credem într-adevăr că judecata finală a lui Dumnezeu este dreaptă, sigură, oribilă și de nescăpat, de ce nu suntem mai îngrijorați de cei dragi ai noștri care sunt departe de Domnul? De ce nu suntem mărturii? De ce nu vestim Evanghelia? De ce nu ne doare pentru cei nemântuiți pe care îi cunoaștem? Pentru că nu credem cu adevărat că judecata lui Dumnezeu este reală? Credem oare că cei din jur sunt oameni buni și vor scăpa de judecata dreaptă a lui Dumnezeu? Dacă în adevăr credem, suntem martori vii pentru cei pierduți. Nu există discriminare. Judecata lui Dumnezeu va fi reală pentru fiecare persoană care a respins oferta lui Dumnezeu: Domnul Isus Hristos. Nu contează cât de bun este cineva, câți bani dă la biserica locală sau cât voluntariat face. Dacă nu conoaște pe Domnul Isus Hristos va fi subiectul zilei judecății. Este aceasta o avertizare pentru tine? Sau o ultimă chemare la trezire?

De fiecare dată când ne apropiem de Scriptură, este bine să ne întrebăm despre ce vorbește Scriptura, căci Scriptura ne vorbește despre Dumnezeu. De asemenea trebuie să ne întrebăm: Ce implicații are Scriptura în viața mea? Ce trebuie să fac eu în viață?

Cartea Ioel prezice multe profeții care sunt descrise în cartea Apocalipsa. Cartea Ioel a fost scrisă pe vremea când babilonienii deveneau agresivi cu popoarele din jur. Ioel vorbește despre Ziua Domnului pentru ca poporul să se trezească. Dușmanul bate la poartă. Ținutul va fi devastat (invazia lăcustelor). Ziua Domnului este imediată în capitolul 1 din cartea Ioel. În capitolul 2, Ziua Domnului este iminentă. Armata dușmanilor va distruge ținutul. În capitolul 3 este vorba de viitorul îndepărtat. Care este mesajul Domnului în carte Ioel? Judecata vine!!! Ziua Domnului vine!!! Trebuie să știm ce avem de făcut. Profetul Ioel folosește câteva cuvinte care ne învață care ar trebui să fie răspunsul nostru la cunoștința adevărului. Ioel folosește cuvinte ca și: Treziți-vă! Tânguiți-vă! Plângeţi! Văitaţi-vă! Bociți-vă! Înmărmuriți! Îmbrăcați-vă în saci și cenusă! Strigați către Dumnezeu și întoarceți-vă la El cu pocăință!

Doamne, ține-mi mintea și inima trează ca nu cumva să mă ia prin surprindere Ziua Judecății Tale. Astăzi plâng pentru păcatul meu, mă smeresc și mă rog. Îmi întorc fața spre Tine și Te caut. Ai milă de mine și de toți cei dragi ai mei și nu ne lăsa superficiali cu lucrurile sfinte. Dă-ne harul să înțelegem vremurile și să trăim în credință și pocăință adevărată.

 

Ziua Domnului și pocăința (1)

1Ioel 1:1-2:11

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

          Ai avut în viață aceste stări în care ai spus: Dacă …? Ai spus cu disperare: dacă aș fi știut, dacă aș fi făcut, dacă nu aș fi făcut, dacă aș fi spus, dacă nu aș fi spus etc., pentru că nu mai poți rezolva nimic? Ai avut multe momente în viață când ai avut aceste frământări? Cum ar fi gândurile tale, vorbele tale și acțiunile tale astăzi dacă ai ști ce urmează în următoarea oră, zi, săptămână, an, ani?

Ce va avea loc în viitor? Ce se va întâmpla în zilele din urmă? Dumnezeu nu vrea ca poporul Lui să fie ignorant cu privire la viitor, la ceea ce se va întâmpla. Nu vrea ca Ziua Domnului să ne ia prin surprindere. Nici nu vrea să spunem: dacă am fi știut ce se va întâmpla, am fi trăit altfel. Dumnezeu vrea să știm exact ceea ce se va întâmpla când Domnul Isus Hristos va reveni pe pământ, ca să fim pregătiți pentru ziua aceea a judecății. El dorește ca să fim gata, pregătiți să-L întâmpinăm. Trebuie să ne pregătim acum. Ne pregătim prin pocăință și prin trăire dreaptă după Cuvântul Domnului. Realitatea Zilei Domnului trebuie să ne conducă spre pocăință și trăire dreaptă.

Ce este Ziua Domnului? Cum o definim? Profetul Ioel ne ajută să înțelegem pocăința adevărată și Petru ne ajută să înțelegem trăirea dreaptă. Ziua Domnului este judecata finală, catastrofală a lui Dumnezeu față de lume (cei ce aleg să trăiască departe de Dumnezeu – necredincioșii) și eliberarea fenomenală a lui Dumnezeu față de poporul Lui (cei ce au ales credința, pocăința și trăirea dreaptă). Dumnezeu întotdeauna vorbește celor două categorii de oameni. Judecata (pedeapsa) și izbăvirea lui Dumnezeu față de poporul Lui sunt subiectele discutate în toată Scriptura.

Ziua Domnului este o perioadă de timp cu împlinirea unor evenimente succesive. A început cu moartea și învierea Domnului Isus și se va sfârși când Domnul Isus va reveni. Cartea Apocalipsa ne descrie desfășurarea evenimentelor care vor preceda revenirii Domnului Isus. Detaliile cu privire la evenimentele sfârșitului ne sunt explicate ca să știm ce are să se întâmple.

Ziua Domnului și pocăința

Image result for the day of the lord
Ziua Domnului și pocăința

Ioel 1:1-2:11

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Te-ai gândit vreodată cam așa: Dacă aș fi știut ce se va întâmpla, m-aș fi purtat altfel!? Deseori ne gândim că dacă am cunoaște viitorul am face alegeri înțelepte. Dar, așa este? Dumnezeu a dat fiecărei persoane o conștiință, dar mulți trec cu vederea ceea ce este bine. Deși toți știm că un tânăr oricât ar fi de puternic ar putea să moară, cei mai mulți acționăm ca și cum am fi nemuritori. Dumnezeu ne-a descoperit că istoria omenirii se va sfârși în judecata celor necredincioși și în binecuvântarea celor credincioși. Dar cum ne înfluențează acest adevăr viața de fiecare zi?

Biblia nu lasă nici o îndoială cu privire la faptul că pământul așa cum îl cunoaștem noi, va avea un sfârșit. Vechiul și Noul Testament ne vorbesc despre o perioadă de timp pe pământ numită ,,Ziua Domnului.”

Cum descrie Ioel Ziua Domnului? Cum se ajunge la distrugerea descrisă în acest pasaj? Poți să îți amintești de o perioadă de desolare din viața ta? Cum ai răspuns? Care a fost rezultatul? Domnul Își cheamă poporul să trăiască într-o realitate pe care El o va judeca. Domnul ne cere o mărturisire a păcatelor autentică și o pocăință repetată.

Cartea Apocalipsa ne aduce în atenție adevărul despre zilele din urmă, când judecata lui Dumnezeu va aduce distrugerea dușmanilor și bucuria poporului lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa ne prezintă o perioadă numită ,,Ziua Domnului”. Rădăcina acestui termen merge departe în timp, pe când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov (Geneza 49), dar a devenit mai frecvent în vremea profeților (Amos, Obadia și Ioel). Când a fost folosit cuvântul ziua, într-o profeție, însemna o perioadă de timp de un an, o generație sau poate chiar o mie de ani. A început Ziua Domnului din vremea în care El a trăit pe pământ, a murit și a înviat? Va dura ea până la timpul judecății de apoi?

Domnul Isus a folosit expresia ,,zilele din urmă” și ,,ziua judecății”. Ioan 6:40: ,,Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” În lumina acestui adevăr, trebuie să fim atenți cum ne trăim viata, pentru ca în ziua de apoi să să primim acceptarea Tatălui pentru că am crezut și am rămas în voia Lui. Apostolul Petru vorbește despre Ziua Domnului când a predicat prima dată mulțimii. După 50 de zile de la învierea Domnului Isus, Petru a anunțat că Dumnezeu va turna din Duhul Lui peste poporul Lui și apoi le-a spus ce se va întâmpla în zilele din urmă.

Doamne, ajută-mă să fiu în voia Ta!