O Imagine

christtransformsGeneza 24:62-67

Geneza 24:67: ,,Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale.”

Isaac demonstrează credinţa lui prin faptul că primeşte voia lui Dumnezeu şi se supune ei. Ar fi putut să fie rebel, să-şi aleagă el o soţie, sau poate chiar mai multe soţii. Dar el a ales să aştepte timpul lui Dumnezeu în ceea ce priveşte căsătoria lui. Oare ce făcea singur pe câmp? Medita? Se ruga? Isaac locuia în Gherar, dar a călătorit la fântâna unde Dumnezeu a văzut-o pe Agar şi a împlinit nevoia ei. La aceeaşi fântână, Domnul împlineşte şi nevoia lui Isaac. Cel care vede, Cel care poartă de grijă, Cel care cunoaşte inima omului, a avut grijă de Isaac şi de Rebeca. Rebeca a devenit o mângâiere pentru Isaac, căci mama lui a murit. Crezi că Domnul te vede, îţi poartă de grijă şi te cunoaşte? Recunoşti că ţi-a trimis mângâierea Lui în ceasul greu? În 2 Corinteni 1:4, citim: ,,Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz!”  Iar în 2 Corinteni 7:6, ni se spune: ,,Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.” Dumnezeu trimite în viaţa noastră oameni care sunt o mângâiere pentru noi.

Avraam este o imagine a lui Dumnezeu, care caută o soţie (o nouă umanitate) pentru Fiul Său, Domnul nostru Isus Hristos. În Apocalipsa 19:7-8, ni se spune: ,,Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit, şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor).” Domnul Isus vorbeşte despre credincioşi: ei sunt darul Tatălui pentru El. În Ioan 17:6, 7, 9, 11, 12, se afirmă: ,,Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine. Pentru ei Mă rog.  Nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu; pentru că sunt ai Tăi: Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi I-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care Mi I-ai dat; şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura.”

Slujitorul lui Avraam este o imagine a Duhului Sfânt. El nu vorbeşte despre Sine Însuşi, deşi El (Duhul Sfânt) atrage oameni la Hristos (Ioan 16:13-14). Duhul Sfânt ne convinge că am păcătuit (Ioan 16:8-9), ne descoperă neprihănirea lui Hristos (Ioan 14:26), ne pecetluieşte pentru Dumnezeu (2 Corinteni 1:22), ne face cunoscută chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Duhul Sfânt ne păzeşte în călătoria noastră spre cer (Slujitorul lui Avraam a păzit-o pe Rebeca pe drumul ei spre Isaac). Duhul Sfânt ne sfinţeşte (ne curăţeşte), şi, ca să ne câştige dragostea, ne prezintă comorile Domnului Isus: iertarea de păcate şi viaţa veşnică, dragostea Tatălui, părtăşia frăţească, bucuria, împlinirea, pacea. Toate acestea creează în noi o dorinţă de a aparţine lui Hristos şi de a ne dărui Lui.

Rebeca este o imagine a credinciosului, a bisericii, ea este asemenea miresei lui Hristos, care se păstrează curată, care alege să răspundă mesajului Stăpânului, care vede dovezile dragostei în Cuvântul lui Dumnezeu şi înţelege lucrarea Duhului Sfânt. Rebeca este o imagine a credinciosului care întotdeauna se simte în siguranţă în mâna plină de dragoste a Tatălui.

Isaac este o imagine a Domnului Isus. El s-a supus tatălui său, Avraam, ca să fie sacrificat, asemenea Fiului, care S-a dat pe Sine Însuşi ca Jertfă pentru păcătoşi. Dumnezeu L-a trimis pe Duhul Sfânt ca să caute oameni pentru Domnul Isus Hristos, Fiul Lui. Ai intrat tu în această relaţie cu El? Cum acţionezi astăzi, ca răspuns la chemarea Lui?

Doamne, eu sunt în siguranţă în mâna Ta!

 

Advertisement

Ungerea de sus

1 Ioan 2:18-29

,,Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilaşilor, este  ceasul cel de pe urmă. Şi după cum aţi auzit că are să vină antichrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri, căci dacă ar fi fost dintre ai noştri ar fi rămas cu noi; ci au ieşit ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui Sfânt, şi ştiţi orice lucru. V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Cristosul? Acela este Anticristul care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul, are şi pe Tatăl. Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl. Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este acesta: viaţa veşnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El, rămâne în voi, şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o mincună, rămâneţi în El după cum v-a învăţat ea. Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El pentru ca atunci când se va arăta El, să avem îndrăsneală, şi la venirea Lui să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El. Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.“

Ce este ungerea de sus? Ce este ungerea Duhului Sfânt? Cui îi este dată şi de ce?

De multe ori nu realizăm cât de mare nevoie avem de ungerea de sus. Cauţi ungerea de sus? Ceri ungerea de sus?

De multe ori nu realizăm cât de trecători suntem. Suntem la fel de preocupaţi de lucrurile din lume ca şi ceilalţi oameni. Domnul ne aminteşte că ceea ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşenia vieţii, nu este de la Tatăl.

Cum te lupţi tu cu pofta firii pământeşti?

Cum te lupţi tu cu pofta ochilor?

Cum te lupţi tu cu lăudăroşenia vieţii?

Domnul să-ţi dea ungerea Lui care te învaţă toate lucrurile!

Ce îţi aminteşti când eşti întristată?

Ioan 16:5-22

 ,,Acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni din voi nu Mă întreabă: ,,Unde Te duci?“ Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea: în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea; apoi iarăşi peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.“ La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: ,,Ce înseamnă cuvintele acestea: ,,Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea; şi: ,,Apoi iarăşi peste puţină vreme Mă veţi vedea?“ Şi: ,,Pentru că Mă duc la Tatăl?“ Ei ziceau deci: ,,Ce înseamnă aceasta: ,,Peste puţină vreme?“ Nu ştim ce vrea să spună.“ Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe, şi le-a zis: ,,Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ,,Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea;“ şi: ,,Apoi iarăşi peste puţină vreme Mă veţi vedea?“ Adevărat, adevărat vă spun că, voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. … Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.“

 

Uneori adevărul doare şi inima este întristată. Ori de câte ori inima ta este întristată, aminteşte-ţi că avem un Mângâietor care ne călăuzeşte în tot adevărul. El ne va descoperi lucrurile viitoare. Nu vom înţelege toate lucrurile pentru că suntem limitaţi, dar într-o zi vom înţelege tot, inima noastră se va bucura şi nimeni nu va putea să răpească bucuria noastră.

Ce faci când inima ta este întristată?

 

Domnul a trimis Mângâietorul în viaţa ta!