Credinţa dă victorie

Ioan 12

*

Ioan 12:37 

*

„Măcar că făcuse

atătea semne

înaintea lor,

tot nu credeau în El.“

*

Natura umană căzută nu s-a schimbat. Chiar şi astăzi bărbaţi şi femei spun: noi nu vrem ca acest om (Cristos) să stăpânească peste noi. Şi astăzi sunt oamenii care Îl batjocoresc şi Îl persecută pe Domnul şi pe aleşii Lui. Necredincioşii fiecărei generaţii cad sub judecata Domnului.

Crucea reprezintă eliberarea de sub vinovăţia păcatului. Păcatele credincioşilor nu mai apasă pe umărul lor.

Când Domnul Isus a murit pe cruce, păcatele lumii au fost aruncate asupra Lui.

Tot acolo la cruce s-a mai întâmplat ceva: „stăpânitorul lumii acesteia“ a fost aruncat afară, adică a pierdut puterea asupra celor ce cred în lucrarea lui Isus la cruce. De la Adam şi Eva încoace, cel rău a avut putere asupra omenirii căzute. Chiar şi Pavel spune: „Vreau să fac binele şi nu pot.“  Cum să scap de această putere a răului? Satan este numit „stăpânitorul lumii acesteia“ pentru că lumea preferă să trăiască după dorinţele ei şi-L ignoră pe Dumnezeu ca Stăpânitor. Sistemul lumii este împotriva principiilor lui Dumnezeu.

Când Domnul a înviat, a frânt puterea celui rău. Credincioşii sunt chemaţi nu numai la cruce, pentru iertarea păcatelor, ci şi la înviere pentru eliberarea de sub puterea celui rău pe care o are prin păcat, frică… Credinţa în moartea şi învierea Domnului Isus aduce eliberare şi dă victorie asupra celui rău.

Crezi tu că toate păcatele tale au fost iertate? Crezi tu că învierea lui Isus înseamnă eliberarea ta de sub puterea păcatului?

Fii victorioasă prin credinţa în Domnul!

Lumina

Ioan 12:34-41

„Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Cristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?“ Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întunneric nu ştie unde merge. Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.“ Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat şi S-a ascuns de ei. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, ca să se împlinească vorba pe care o spusese proorocul Isaia: „Doamne cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?“ De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: „Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.“ Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui şi a vorbit despre El.“

 

Domnul a ştiut că noi nu umblam în lumină, de aceea ne porunceşte: „Umblaţi ca unii care aveţi lumina!“ Umbli tu în lumina pe care o ai sau numai vorbeşti despre ea? Eşti tu o fiică a luminii?

Care sunt lucrurile din viaţa ta care nu au fost aduse la lumina lui Cristos?

Ce faci când te cuprinde întunericul?

De ce crezi că Domnul a plecat de la ei şi S-a ascuns de ei?

Cum ţi s-a descoperit braţul Domnului în săptămâna aceasta? Ce ai înţeles şi ce ai crezut din Cuvânt? Cum vei umbla în lumina nouă pe care o ai?

Cine are ochii deschişi, cine înţelege cu inima, se întoarce la Domnul şi este vindecat.

 

Domnul să te ajute să umbli în lumină!

 

S-au dus să-L caute pe Isus

Ioan 6:22-27

„Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie şi că Isus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit şi ele în corăbiile acestea şi s-au dus la Capernaum să-L caute pe Isus. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?“ Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acestea şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului, căci Tatăl, adică Însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.“

Mulţi oameni Îl caută pe Domnul pentru un câştig material. Domnul îi cunoaşte, dar noi nu-i cunoaştem.

Domnul cunoaşte motivaţia fiecăruia.

Atenţia noastră trebuie să fie asupra noastră, nu asupra altora. Dacă ne ocupăm de alţii şi de motivaţia lor, nu mai avem timp de noi. Lucrarea noastră nu este să-i schimbăm pe alţii, căci numai Domnul poate schimba o inimă.

Lucrarea mea este să mă aduc pe mine în ascultare de Domnul.

De ce Îl caut eu pe Domnul? Ce vreau de la El?

Care este mâncarea pentru viaţa veşnică pe care trebuie să o caut sau pentru care trebuie să lucrez?

Domnul să te ajute să-L cauţi pentru că Îl iubeşti!

Şi nu uita să lucrezi pentru viaţa veşnică!

Iubeşti părtăşia frăţească?

Te duci la întâlnirile cu fraţii regulat sau numai din când în când?

Ioan 20:24-31

 ,,Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis: ,,L-am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.“ După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: ,,Pace vouă!“ Apoi i-a zis lui Toma: ,,Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios.“ Drept răspuns Toma i-a zis: ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ ,,Tomo“ i-a zis Isus ,,pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.“ Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.“

Îţi place de Toma sau îl condamni?

Te duci la întâlnirile cu fraţii regulat sau numai din când în când?

Crezi că trebuie să-ţi spună şi ţie Domnul: ,,Nu fi necredincios ci fii credincios“?

Fie ruga ta: Doamne, vin cu îndoielile mele înaintea Ta, şi vreau să las credinţa în Numele lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, să locuiască în inima şi mintea mea.

Mulţumesc că îmi păzeşti inima şi mintea. Tu îmi dai o inimă veselă şi o minte sănătoasă. Mă bucur că Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Domnul să te păzească de necredinţă!

Tu iubeşte părtăşia celor sfinţi!