Ziua Mea

4a*

Isaia 58:13

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în Ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul slăvindu-L şi dacă-l vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării.”

Ce ne învaţă Matei 12:1-12 despre Sabat?

„În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tău fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.” Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor? Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu şi totuşi sunt nevinovaţi? Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul. Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe”, n-aţi fi osândit nişte nevinovaţi. Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.” Isus a plecat de acolo şi a  intrat în sinagogă. Şi iată că în singogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-L poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi, care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este, deci, un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”

Oare de ce i-a apărat Domnul pe ucenici? Ce trebuiau fariseii să ştie? Ce zicea Legea?

Care este binele îngăduit în ziua Sabatului?

Este Domnul Isus Hristos, Domnul Sabatului tău?

Adevărata devoţiune faţă de Domnul produce bucurie în viaţa credinciosului.

 

Inima mea iubeşte ziua Domnului!

Advertisement

La ce să luăm aminte?

17 maiIsaia 34

*

Isaia 34:1a

„Apropiaţi-vă,

neamuri,

să auziţi!

Popoare,

luaţi aminte!”

*

Care este soluţia pentru păcatul omului?

Să ne apropiem, să auzim şi să luăm aminte.

Dumnezeu este singura noastră salvare, singura speranţă în mijlocul ameninţărilor de tot felul.

Ioan 3:16 ne spune: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică.”

În Romani 8:3b-4 citim: „Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească trimiţând din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti ci după îndemnurile Duhului.”

Romani 8:31-32 ne spune: „Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

Romani 8:38-39 ne spune: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nci cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos, Domnul nostru.”

Matei 1:21 ne spune: „Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele Isus, pentru că El îl va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

Efeseni 2:8 ne spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.”

Romani 6:14 ne spune: „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.”

Cum te apropii tu de Domnul? Cum Îl auzi tu pe Domnul? Cum iei aminte la Cuvântul Lui?

Toţi cei care nu au acceptat răscumpărarea oferită de Dumnezeu vor pieri.

Este Dumnezeu Răscumpărătorul tău?

Dacă nu, de ce nu? Vino astăzi la El să primeşti salvarea.

Inima mea spune: Tu, Doamne, eşti Răscumpărătorul meu!

Lumina

Ioan 12:34-41

„Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Cristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?“ Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întunneric nu ştie unde merge. Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.“ Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat şi S-a ascuns de ei. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El, ca să se împlinească vorba pe care o spusese proorocul Isaia: „Doamne cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?“ De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis: „Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.“ Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava Lui şi a vorbit despre El.“

 

Domnul a ştiut că noi nu umblam în lumină, de aceea ne porunceşte: „Umblaţi ca unii care aveţi lumina!“ Umbli tu în lumina pe care o ai sau numai vorbeşti despre ea? Eşti tu o fiică a luminii?

Care sunt lucrurile din viaţa ta care nu au fost aduse la lumina lui Cristos?

Ce faci când te cuprinde întunericul?

De ce crezi că Domnul a plecat de la ei şi S-a ascuns de ei?

Cum ţi s-a descoperit braţul Domnului în săptămâna aceasta? Ce ai înţeles şi ce ai crezut din Cuvânt? Cum vei umbla în lumina nouă pe care o ai?

Cine are ochii deschişi, cine înţelege cu inima, se întoarce la Domnul şi este vindecat.

 

Domnul să te ajute să umbli în lumină!

 

Pe cine biciuieşti acum?

Ioan 19:1-9

,,Atunci Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L biciuiască. Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de El şi ziceau: ,,Plecăciune, Împăratul Iudeilor!“ şi-I dădeau palme. Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis Iudeilor: ,,Iată că vi-L aduc afară, ca să ştiţi că nu găsesc nici o vină în El.“ Isus a ieşit afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. ,,Iată omul!“ le-a zis Pilat. Când L-au zărit preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: ,,Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!“ Pilat le-a zis: ,,Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu găsesc nici o vină în El.“ Iudeii i-au răspuns: ,,Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.“ Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică. A intrat iarăşi în odaia de judecată şi i-a zis lui Isus: ,,De unde eşti Tu?“  Dar Isus nu i-a dat nici un răspuns.“

De câte ori L-ai biciuit pe Domnul prin păcatul tău? Sau de câte ori I-ai dat palme prin neascultarea ta?

Pe cine biciuieşti acum prin purtarea ta? Cui dai palme prin vorbirea ta?

Cum înţelegi tu ura oamenilor? Uneori ura oamenilor din jurul nostru ne spune că trebuie să murim (să renunţăm, să cedăm, să tăcem, etc.)

Mulţi oameni se ţin de lege, dar legea omoară, şi ajung stăpâniţi de frică.

Domnul Isus a venit pe pământ ca să moară pentru noi, căci ne-a iubit. Dragostea Lui topeşte frica din inimile noastre căci dragostea desăvârşită alungă teama.

Doamne, mulţumesc că mă iubeşti cu o dragoste perfectă. Şi eu Te iubesc pentru că Tu mă ajuţi să trăiesc fără vină şi fără frică.

 

Domnul să te găsească fără vină şi fără frică!