Ziua Domnului și pocăința (2)

Image result for the day of the lordZiua Domnului și pocăința

Ioel 1-3

Ioel 1:14:15: ,,Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul. „Vai! Ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.”

Noi știm că, Cuvântul Domnului este adevărul. Ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Ne-a spus că vine Ziua Domnului. Când Domnul Isus va reveni, va fi judecată și eliberare. Aceasta nu este o speculație. Nu este o prezicere care s-ar putea întâmpla sau nu. Este o certitudine! Este o realitate! Este adevărul sobru cu care avem de-a face. Este cunoștința biblică la care trebuie să răspundem.  Ziua Domnului ne aduce în atenție judecata finală. Într-o zi mânia dreaptă a lui Dumnezeu va zdobi omul păcătos într-un fel catastrophic. Într-o zi, necunoscută nouă, Domnul va interveni ca să pedepsească pe cei răi care se împotrivesc adevărului într-un mod constant. Păcatul și răul nu vor triumfa pentru totdeauna. Dumnezeu va triumfa în mod absolut și final când își va desfășura judecata perfectă în Ziua Domnului. Judecata finală, Mânia lui Dumnezeu, Ziua judecății, Sfârșitul lumii, nu sunt subiecte iubite și populare. Nu mai auzim multe predici pe aceste subiecte. Nu prea se discută în lume. Nici nu ne place să ne gândim mult la aceste subiecte. Dar Dumnezeu nu vrea ca noi să spunem într-o zi: o, dacă aș fi știut …!

Domnul ne dă oportunitate ca acum, astăzi, să înțelegem acest adevăr cu privire la judecata finală. Judecata finală a lui Dumnezeu este dreaptă, sigură, oribilă și de nescăpat. Judecata lui Dumnezeu este dreaptă pentru că
Dumnezeu este drept. Tot ceea ce face Dumnezeu este drept dacă suntem de accord sau nu suntem. Dumnezeu este curat, pur în totalitate și perfect. Judecata finală a lui Dumnezeu este sigură pentru că Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu a plănuit Ziua Domnului în calendarul Lui și nu o schimbă. Pentru că Dumnezeu este suveran, El este în control în toate evenimentele lumii, oamenilor și situațiilor, El poate face aceste lucruri atunci când El spune că o să se întâmple. Dumnezeu va conduce totul ca să se întâmple exact așa cum vrea El. Judecata finală a lui Dumnezeu este oribilă și nimeni nu poate scăpa de ea. Apocalipsa 20:11-15: ,,Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” Te sperie acest pasaj? Nu este o veste bună acest pasaj. Este o veste nespus de tristă. Dumnezeu face un lucru plin de dragoste: ne spune adevărul prin Cuvântul Lui. Și noi trebuie să spunem adevărul, adevărul Lui. Nu este folositor, nici bine, nici dragoste, nici bunătate etc. să ignorăm adevărul, realitate lui Dumnezeu cu privire la judecata finală. Dumnezeu vrea să fim pregătiți, ca nimic să nu ne ia prin surprindere. Și eu vreau ca tu și cu mine să fim pregătite. Cum vei răspunde la acest adevăr sobru?

Advertisement

Ziua Mea

4a*

Isaia 58:13

„Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în Ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul slăvindu-L şi dacă-l vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării.”

Ce ne învaţă Matei 12:1-12 despre Sabat?

„În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu şi să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tău fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.” Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor? Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu şi totuşi sunt nevinovaţi? Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul. Dacă aţi fi ştiut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe”, n-aţi fi osândit nişte nevinovaţi. Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.” Isus a plecat de acolo şi a  intrat în sinagogă. Şi iată că în singogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-L poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi, care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este, deci, un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”

Oare de ce i-a apărat Domnul pe ucenici? Ce trebuiau fariseii să ştie? Ce zicea Legea?

Care este binele îngăduit în ziua Sabatului?

Este Domnul Isus Hristos, Domnul Sabatului tău?

Adevărata devoţiune faţă de Domnul produce bucurie în viaţa credinciosului.

 

Inima mea iubeşte ziua Domnului!

Sabatul

4Isaia 58 : 13 : „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în Ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul slăvindu-L şi dacă-L vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării…”

Este Sabatul o poruncă?

Ce ne învaţă Exod 20:8-11, despre Sabat?

„Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

Ce înseamnă că este o zi sfântă? Ce înseamnă că este ziua Domnului, nu a mea?

Ce ne învaţă Exod 31:12-17, despre Sabat?

„Domnul i-a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci aceasta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pdedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi şase zile, dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”

Ce înseamnă să ţii Sabatul?

Cunoaştem noi că El ne sfinţeşte?

Este Sabatul (ziua Domnului) o zi sfântă pentru tine?

Adevărata devoţiune faţă de Domnul produce bucurie în viaţa credinciosului.

 

Inima mea iubeşte ziua Domnului!

 

Ziua Domnului

1 ziua DomnuluiStrigăte de biruinţă, osanale şi urale
Se înalţă, Israele, azi în corturile tale!
Vechi stindarde se ridică pretutindeni, maiestos,
Răspândind în tot pământul biruinţa lui Hristos!

*

Azi e ziua ce ne-a dat-o Dumnezeu ca sărbătoare,
Ca să ştie toată lumea cât e Dumnezeu de mare.
Azi e ziua-n care Domnul, Creatorul tuturor,
A-nviat din groapa morţii, pârga învierilor!

*

Soarele din înălţime ca un steag de strălucire,
Se avântă să ne spună că Dumnezeu e iubire!
Iar Biserica-mbrăcată în porfir de in curat,
Cântă-n clocot de iubire Mirelui cel aşteptat.

*

Flutură peste palate, peste tronuri şi toiege,
Flamura care vesteşte că Isus Hristos e Rege.
Nu e alt Stăpân în lume, e un singur Domnitor;
Domnul vieţii, Domnul slavei, e Stăpânul tuturor!

*

Astăzi masa-i pregătită, şi ospăţul nunţii gata,
Iar Biserica se-adună ca să strige: Maranata!
Şi în orice adunare la un loc cu toţi cei sfinţi:
E şi Domnul ce ne poartă-n carul Său de biruinţi!

*

by Valentin Popovici

Să ne bucurăm de mântuirea Lui !!!

25dIsaia 25:9

„În ziua aceea vor zice:

„Iată, acesta este

Dumnezeul nostru,

în care aveam încredere

că ne va mântui.

Acesta este Domnul,

în care ne încredeam;

acum să ne veselim

şi să ne bucurăm de mântuirea Lui”.”

 

Dumnezeu salvează şi astăzi. Încrederea în El mântuieşte.

Ce este mântuirea? Este un concept cu mai multe feţe. Este eliberarea de sub pedeapsa păcatului (Domnul Isus a murit, a fost pedepsit la cruce pentru păcatul nostru), este eliberarea de sub puterea păcatului (Duhul Sfânt controlează viaţa credinciosului, nu păcatul) şi în ziua aceea va fi eliberarea de sub prezenţa păcatului când Domnul va distruge răul în totalitate. Până atunci, Duhul Sfânt care este în noi este mai mare decât cel rău. El este puterea noastră în lupta cu păcatul.

Ai primit mântuirea Lui? Te încrezi în El? Dacă nu, de ce nu te încrezi? Nu vrei să iei o hotărâre astăzi, să-I mulţumeşti că a murit pe cruce şi pentru păcatele tale? Dacă nu ştii cum se primeşte mântuirea, vei cere ajutor?

Dacă ai primit mântuirea, cum Îl lauzi pe Domnul? Când ai experimentat ultima dată eliberarea de sub puterea vreunui păcat prin laudă şi închinare? Cum plănuieşti să-L lauzi pe Domnul?

Cine de lângă tine are nevoie de ajutorul tău ca să înţeleagă mântuirea? La cine te trimite Domnul ca să mărturiseşti Adevărul?

Isaia Îl laudă pe Dumnezeu pentru credincioşia Lui, pentru protecţia Lui şi pentru speranţa care o are în viitor. Ce cuvinte ai folosi tu ca să exprimi lucrurile minunate ale lui Dumnezeu?

Dumnezeu dă poporului Său mântuire care aduce pace pentru prezent şi speranţă pentru viitor. Când vedem gloria şi slava lui Dumnezeu, avem lauda pe buze. Când mintea noastră este atentă la Domnul, avem pace şi o perspectivă corectă asupra vieţii. Când Domnul va veni, va fi o separare între credincioşi şi necredincioşi, ca cei credincioşi să poată aduce roadă.

Te bucuri tu când auzi despre ziua Domnului? Ai speranţă? Te îngrijorezi?

Te temi de moarte? Cum te ajută acest capitol să nu te temi?

 

Inima mea cu bucurie spune:

Domnul este Mântuitorul meu!

Când încep schimbările?

17aIsaia 19

Isaia 19:12b

„ Să spună ce a hotărât

Domnul oştirilor

împotriva Egiptului.”

Isaia 19:25b

„Binecuvântat să fie Egiptul.”

 *

Nici o altă ţară pe faţa pământului nu este descrisă în istoria Israelului şi a Împărăţiei lui Dumnezeu de-a lungul vremii ca şi Egiptul.

Egiptul va fi judecat de Dumnezeu dar se va întoarce la adevărata închinare. Ştii ce se va întâmpla cu Egiptul în Ziua Domnului (a doua venire)? Va fi o trezire spirituală în Egipt. Va fi o mare transformare. Pocăinţa va schimba naţiunea.

Când indivizii sau naţiunile se întorc la Domnul, încep schimbările.

Egiptul va primi aceleaşi binecuvântări pe care Domnul le-a promis israeliţilor. Levitic 26:44.

Domnul va face un drum din Egipt până în Asiria. Acest drum trece prin Irakul de azi. Dacă cei doi duşmani vor ajunge prieteni, şi alte naţiuni pot deveni prietene dacă se întorc la Domnul cu pocăinţă.

Ştii care vor fi cele trei ţări care se vor uni să se închine Domnului? Parcă mi se opreşte suflarea. La un moment dat în istorie cele trei ţări vor deveni binecuvântarea întregului pământ. Când Dumnzeu l-a chemat pe Avraam l-a făcut binecuvântare pentru toate naţiunile pământului.

Tot ceea ce spune Domnul se va întâmpla întocmai.

De ce crezi că este important să cunoaştem ce a vorbit Dumnezeu?

Cum vorbeşte Dumnezeu astăzi oamenilor?

Ce-ţi vorbeşte Dumnezeu ţie prin cartea Isaia?

Planul lui Dumnezeu cu privire la naţiunile care înconjurau Israelul (Siria, Etiopia, Egipt) s-a împlinit. Au fost pedepsite pentru păcatul lor.

Dumnezeu ne pedepseşte în vederea schimbării. Dacă ne întoarcem spre Domnul cu pocăinţă, El ne schimbă inima, ne dă un viitor şi o nădejde.

 

Doamne, inima mea caută pocăinţa!

 

Răzbunarea este a Domnului!

4aIsaia 13:1-22

Isaia 13:11

„Voi pedepsi, zice Domnul,

lumea pentru răutatea ei

şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor;

voi face să înceteze mândria

celor trufaşi

şi voi doborî semeţia

celor asupritori.”

*

Ziua Domnului va veni mai devreme sau mai târziu. Ea va fi o zi de mânie aprinsă. Nu va fi lumină, ci numai întuneric. Dumnezeu va pedepsi lumea şi pe cei răi pentru păcatele lor. Tot pământul va tremura înaintea Lui. Vor rămânea puţini oameni, mai rari decât aurul. (v.12).

Dacă ne uităm în istorie, oamenii au folosit răzbunarea justificând că era nevoie de ea.

De ce este greşit ca oamenii să-i trateze pe alţii aşa cum Dumnezeu judecă naţiunile?

Noi nu putem acţiona ca şi Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm har. Noi trebuie să dăm altora o nouă şansă! Să nu ne comparăm cu nimeni cât de spirituali suntem, cât de buni sau cât de darnici suntem. Să căutăm pacea, să nu întoarcem rău pentru rău, să facem bine celor ce ne fac rău, să biruim răul prin bine.

Romani 12:17-21 „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: „Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce, dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui”. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Ce anume te-ar ajuta ca să nu cauţi răzbunare pentru rănile tale?

Te compari cu alţii? Biruieşti răul prin bine? Dai har altora? Cauţi pacea?

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Răzbunarea, judecata şi dreptatea Îi aparţin Lui, nu nouă. A noastră este iertarea aşa cum El ne-a iertat. Primim noi ceea ce merităm?

Crezi că Dumnezeu îţi dă ce meriţi? Cum te mângâie iertarea lui? Ţi-au greşit alţii ţie mai mult decât ai greşit tu faţă de Dumnezeu?

Doamne, dorinţa inimii mele este

să biruiesc răul prin bine!

Pe cine te sprijineşti la greu?

16mIsaia 10:20-25

Isaia 10:20b

„Se vor sprijini

cu încredere

pe Domnul,

Sfântul lui Israel.”

*

Nici un om, nici o naţiune nu se poate ridica împotriva Atotputernicului Dumnezeu!

Ziua Domnului este o zi de judecată pentru cei ce aleg să nu creadă şi o zi de salvare pentru cei ce cred.

Cum dovedesc acţiunile tale credinţa ta în promisiunile lui Dumnezeu?

Cum comunici tu altora promisiunile lui Dumnezeu?

Dacă ai primit mântuirea, cum împlineşti porunca Domnului: „Mergeţi şi faceţi ucenici!”? Cu cine împărtăşeşti vestea cea bună?

Domnul întotdeauna are urmaşi care se bazează pe El. Eşti tu unul dintre ei?

Scopul lui Dumnezeu în disciplinare este întotdeauna restaurarea noastră şi nu distrugerea noastră. Orice pedeapsă are un sfârşit. Aceasta este vestea cea bună. Nu te da bătută. Domnul va purta de grijă. Bazează-te pe Domnul. Aşteaptă ajutorul Lui în tăcere, cu umilinţă.

Oare de ce este amintită aici minunea de la Marea Roşie şi îzbânda lui Ghedeon? Pentru că atunci când omeneşte nu este cale de ieşire, Dumnezeu poate transforma imposibilul în posibil.

Oricât ar fi de dificilă situaţia ta, Domnul poate transforma şi restaura totul. În amândouă cazurile Israel a câştigat prin puterea lui Dumnezeu.

Care este atitudinea ta în ce priveşte disciplinarea copiilor tăi? Care este atitudinea ta faţă de nepoţii tăi? Vrei să-i controlezi? Vrei să restaurezi relaţia ta cu ei şi a lor cu Domnul? Crezi că trebuie schimbat ceva în relaţia ta cu copiii tăi: atitudini, metode, motivaţii?

Poate că Domnul nu te foloseşte ca un instrument al mâniei Sale, dar poate că te foloseşte să spui altora adevărul Lui. Cum sună cuvintele tale în casa ta, la locul de muncă? Nu uita că adevărul trebuie spus cu dragoste (Efeseni 4:15).

 

Doamne, dorinţa inimii mele este

să mă sprijinesc pe ajutorul Tău!