Ţara ta, inima ta

Isaia 1:7-9

„Ţara vă este pustiită, cetăţile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voştri, pustiesc şi nimicesc ca nişte sălbatici.

Şi fiica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată.

De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca şi Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.”

 *

Dacă ţara ta ar fi pustiită, cetăţile arse de foc, dacă străinii ţi-ar mânca toată averea sub ochii tăi, ar pustii şi nimici tot ce ai, ca nişte sălbatici şi ai rămâne ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveţi, ca o cetate împresurată, cum ţi-ar fi inima?

Cum ţi-ar fi relaţia ta cu Dumnezeu?

Oare realizăm pericolul care ne paşte?

Ce crezi că va aduce viitorul?

Totuşi, mai este har. Astăzi, Domnul oştirilor este Salvatorul care întinde mâna oricui acceptă salvarea Lui.

Doamne, Tu eşti un Tată perfect şi bun cu mine. Tu vrei să ai o relaţie bună cu mine, păcătoasa. Recunosc că de multe ori sunt rebelă şi Ţi-am întors spatele dar îmi mai dai şanse să refac relaţia mea cu Tine. Ştiu că Te doare tare neascultarea mea, dar vreau să vin în umilinţă la Tine şi să-mi recunosc păcatul.

 

Doamne, vindecă inima mea!

 

Lepădare de sine

Ioan 12:12-33

*

Ioan 12:24b

*

„Dar

dacă

moare

aduce

multă

roadă.“

*

Ce este lepădarea de sine?

Lepădarea de sine este cheia trăirii unei vieţi pline de putere şi roadă.

Devotamentul costisitor este preţios înaintea Domnului. La care valori materiale ai putea renunţa, dându-le lui Isus? Cât sunt de scumpe?

A trăi pentru Cristos este mult mai mult decât un angajament emoţional.

A urî viaţa înseamnă a renunţa la voia mea şi a accepta voia Lui. Renunţarea se petrece în cel mai ascuns loc unde nimeni nu are acces. Domnul face o schimbare acolo în ascuns, dă naştere la „o persoană nouă în Cristos.“

Ca să-L înţelegi pe Dumnezeu, trebuie să mori şi să înviezi. Cum mori tu? Accepţi circumstanţele pe care Domnul le trimite în viaţa ta? Te supui voinţei Lui?

Prin cine sau prin ce lucrează Domnul cel mai mult în viaţa ta? Soţ, copii, şef, boală, lipsuri materiale etc?

Ce anume în viaţa ta trebuie omorât? Negativismul, egoismul, teama, minciuna, mândria, vorbirea de rău, amărăciunea, îngrijorarea, depresia, supărarea etc.?

Cum vei arăta astăzi celor de lângă tine că-L iubeşti pe Domnul? La ce vei renunţa?

Domnul Isus a murit pe cruce de bunăvoie. Vei muri tu de bunăvoie?

Hotărârea de a nu crede întăreşte necredinţa. Alegi tu să crezi că moartea faţă de sine aduce viaţă?

Isus a zis: Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Ioan 8:24

Poţi tu spune „vreau să aduc roadă, cu orice preţ?“

Domnul să-ţi dea putere să aduci roadă!

Tu renunţă la voia ta şi acceptă voia Lui!!!

Iată cât de mult…

Iată cât îl iubea de mult!

Ioan 11:20-37

„Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte; iar Maria şedea în casă. Marta I-a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu îţi va da.“ Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.“ „Ştiu,“ I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.“ Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?“ „Da Doamne,“ I-a zis ea, „cred că Tu eşti Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.“ După ce a spus aceste vorbe, s-a dus şi a chemat în taină pe soră-sa Maria şi i-a zis: „A venit Învăţătorul şi te cheamă.“ Maria cum a auzit s-a sculat iute şi s-a dus la El. Căci Isus nu intrase încă în sat ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă şi o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute şi ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt ca să plângă acolo.“ Maria când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.“ Isus când a văzut-o plângând, pe ea şi pe Iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat. Şi a zis: „Unde l-aţi pus?“ „Doamne“ I-au răspuns ei, „vino şi vezi.“ „ Isus plângea. Atunci Iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!“ Şi unii din ei au zis: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?“

 

Ai spus vreodată „dacă…?“  Dacă ar fi fost altfel, dacă aş fi făcut altfel, dacă aş fi zis altfel etc.

Acest mod de-a gândi nu ne ajută să rezolvăm problema. Avem o lucrare de făcut: „să credem”. Dacă nu credem, pierim; dar noi credem, aşa că avem viaţa.

Cine crede iubeşte pe Domnul şi este iubit de Domnul.

Crezi tu că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume?

Cum vei trăi prin credinţă săptămâna aceasta?

Ştii tu cât de mult te iubeşte Domnul?

 

Iată, cât de mult te iubeşte Domnul!

 

Dacă ne mărturisim păcatele

1 Ioan 1

1 Ioan 1:9  

,,Dacă ne mărturisim păcatele,

El este credincios şi drept

ca să ne ierte păcatele

şi să ne curăţească de orice nelegiuire.“

 

Aceasta este o rugăciune de mărturisire din Psalmul 6.

,,Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta şi nu mă mustra cu urgia Ta. Ai milă de mine căci mă ofilesc. Am păcătuit împotriva Ta şi am făcut ce este rău. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Până când vei zăbovi să Te înduri de mine? Întoarce-te Doamne, izbăveşte-mi sufletul, mântuieşte-mă pentru îndurarea Ta.

Doamne, la Tine caut scăpare căci Tu îmi primeşti cererile mele şi-mi asculţi rugăciunea.”

Cum te rogi tu?

Cum ţi-e inima când ai păcătuit?

Uneori nu vedem păcatul nostru sau îl tratăm cu uşurinţă, crezând că nu-i aşa de grav, şi de aceea suntem apăsaţi şi împovăraţi. Eu mă rog de multe ori să mă ierte Domnul de păcatele pe care nu le ştiu şi nu le văd. Am observat că ori de câte ori sunt apăsată, nu trăiesc în adevărul Domnului. Îmi aduc viaţa mea mereu şi mereu în lumina lui Cristos şi cer curăţirea şi protecţia Lui peste mine.

Domnul aude orice rugăciune.

Domnul este drept, iubeşte dreptatea şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui.

Eu binecuvântez pe Domnul care mă iartă şi mă sfătuieşte. Vreau să am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei ca să nu mă clatin, să mi se bucure inima, să mi se veselească sufletul şi să mi se odihnească trupul în linişte. Psalmul 16:7-9

Te laud că Tu îmi vei arăta cărarea vieţii.

Domnul să-ţi asculte rugăciunea!

 

Rugăciune de pocăinţă

2 Cronici 7:12-14
,,Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea şi i-a zis: „Îţi ascult rugăciunea şi aleg locul acesta drept casa unde va trebui să Mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul şi nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce ţara, când voi trimite ciuma în poporul Meu: DACĂ poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.”

Tată, Tu eşti bun şi noi suntem aşa de răi. Mulţi dintre noi nu căutăm smerenia, nu ne rugăm, nu căutăm faţa Ta şi umblăm pe căile noastre.
Doamne, mulţumim că ne-ai promis că Tu ne asculţi din ceruri, ne ierţi păcatele şi ne tămăduieşti familiile noastre, DACĂ ne smerim, dacă ne rugăm şi căutăm faţa Ta şi dacă ne abatem de la căile noastre rele. Dă-ne harul să venim înaintea Ta cu rugăciuni de pocăinţă şi să căutăm voia Ta, faţa Ta, smerenia, rugăciunea şi renunţarea la căile noastre rele.

Tu caută prezenţa Domnului şi roagă-te pentru familia ta!