Cine umblă în întuneric?

1 light*

Isaia 50:6-11

Isaia 50:10 „Cine dintre voi se teme de Domnul

să asculte de glasul Robului Său!

Cine umblă în întuneric şi n-are lumină

să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui.”

*

Cum compari suferinţa Robului şi ajutorul Stăpânului din Isaia, cu suferinţa Domnului Isus din Noul Testament?

Matei 27:30-31 ne spune că Domnul a fost scuipat, a fost bătut în cap cu o trestie; Luca 9:51 ne spune că Domnul şi-a îndreptat faţa spre Ierusalim; Romani 8:33-34 ne prezintă o întrebare şi un răspuns: Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu îi socoteşte îndreptăţiţi în baza jertfei lui Cristos care acum  mijloceşte pentru noi; Fapte 2:23 ne spune că a fost răstignit: Fapte 2:33-34  ne spune  că acum  stă la dreapta Tatălui.

Este suferinţă în viaţa ta pentru că Îl asculţi pe Dumnezeu? Cum te mângâie Domnul în suferinţa ta?

Există un contrast între oamenii din versetul 10 şi cei din versetul 11. Ce primeşte fiecare de la Dumnezeu? Unii oameni Îl urmează pe Domnul, se tem de Domnul, ascultă de Robul Domnului, se bizuiesc şi se încred în Dumnezeu chiar când este întuneric (nu văd ce se întâmplă) în viaţa lor. Sfârşitul lor va fi lumină şi bucurie cu Dumnezeu.

Alţi oameni se bazează pe lumina lor, pe puterile lor (lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins). Sfârşitul lor va fi cădere şi durere.

Cum îşi luminează calea oamenii fără Dumnezeu? Se luptă unii cu alţii, se încred în bani, se încred în alţi oameni, citesc anumite cărţi care îi învaţă cum să stăpânească, se întorc spre tot felul de religii, aleg televiziunea, filmele şi reclamele ca exemplu, spun că adevărata credinţă este o modă veche, cercetează filosofii şi tehnici inventate de mintea omului etc. Unii chiar caută să distrugă pe cei ce umblă în lumina Cuvântului. Alţii spun că Biblia nu e adevărată. Judecata lui Dumnezeu îi va dovedi vinovaţi.

Unde te-ai lăsat dusă de val? Care decizii le iei fără rugăciune? În care lucruri Îl ignori pe Dumnezeu? Dumnezeu vrea să ne ierte şi să ne dea tăria Lui când trecem prin consecinţele neascultării noastre. Sunt vremuri de întuneric (necaz, opoziţie, moarte) când nu putem vedea prezenţa lui Dumnezeu sau nu putem auzi vocea Lui. Tatăl ne îndeamnă să ne încredem în El, să ne bizuim pe El, chiar în astfel de situaţii.

 

Doamne, păzeşte inima mea de întunecime spirituală!

 

Advertisement

Urechea

1 urecheIsaia 42:18-25

Isaia 42:23

„Cine dintre voi,

însă,

pleacă urechea

la aceste lucruri?

Cine vrea să ia aminte la ele

şi să asculte pe viitor?”

 *

Israel, robul Domnului, prietenul Domnului este surd, orb şi nu ia aminte la glasul Domnului.

N-au voit să umble pe căile Domnului şi n-au ascultat Legea Lui. Au fost pedepsiţi, duşi în captivitate, din dragoste, ca să înveţe că idolatria este păcat.

Domnul foloseşte suferinţa ca să curăţească pe cei credincioşi.

Totuşi, Dumnezeu îi iubeşte şi are har pentru ei. Israel este poporul Domnului, chemat pe nume ca să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu, chiar dacă l-a pedepsit. Israel nu a înţeles.

Oare înţeleg eu glasul Domnului? Iau aminte? Este urechea mea surdă? Sunt ochii mei închişi?

Păcatul are consecinţe. Neascultarea are consecinţe.

Ce-i învăţăm pe alţii despre consecinţele păcatului?

Care sunt consecinţele cu care te lupţi acum din cauza neascultării tale? Nu lăsa să treacă suferinţa fără să înveţi ceva din ea.

De multe ori şi noi, robii Domnului, prietenii Domnului nu luăm aminte la glasul Domnului, dar El ne cheamă pe nume şi vrea o relaţie personală cu noi, chiar şi atunci când ne disciplinează din cauza păcatului (Ioan 10:3-5; Romani 8:29, 33-39; 2 Corinteni 5:17; Efeseni 1:11-12; 1 Petru 1:18-19).

Domnul Isus este singurul Salvator care poate să ne elibereze din păcat.

Din care obicei păcătos ai nevoie să fii eliberată? Eşti de multă vreme în întuneric? Te vei ruga? Dumnezeu are har pentru noi. Nu te teme. Avem un Izbăvitor! Noi suntem ai Lui. El ne iubeşte, şi pentru că Îi aparţinem ne va apăra, ne va proteja.

Doamne, păzeşte pe roaba Ta de surzenie, orbire şi nebăgarea de seamă!

Răzbunarea este a Domnului!

4aIsaia 13:1-22

Isaia 13:11

„Voi pedepsi, zice Domnul,

lumea pentru răutatea ei

şi pe cei răi pentru nelegiuirile lor;

voi face să înceteze mândria

celor trufaşi

şi voi doborî semeţia

celor asupritori.”

*

Ziua Domnului va veni mai devreme sau mai târziu. Ea va fi o zi de mânie aprinsă. Nu va fi lumină, ci numai întuneric. Dumnezeu va pedepsi lumea şi pe cei răi pentru păcatele lor. Tot pământul va tremura înaintea Lui. Vor rămânea puţini oameni, mai rari decât aurul. (v.12).

Dacă ne uităm în istorie, oamenii au folosit răzbunarea justificând că era nevoie de ea.

De ce este greşit ca oamenii să-i trateze pe alţii aşa cum Dumnezeu judecă naţiunile?

Noi nu putem acţiona ca şi Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezeu. Noi trebuie să acordăm har. Noi trebuie să dăm altora o nouă şansă! Să nu ne comparăm cu nimeni cât de spirituali suntem, cât de buni sau cât de darnici suntem. Să căutăm pacea, să nu întoarcem rău pentru rău, să facem bine celor ce ne fac rău, să biruim răul prin bine.

Romani 12:17-21 „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: „Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce, dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui”. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Ce anume te-ar ajuta ca să nu cauţi răzbunare pentru rănile tale?

Te compari cu alţii? Biruieşti răul prin bine? Dai har altora? Cauţi pacea?

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Răzbunarea, judecata şi dreptatea Îi aparţin Lui, nu nouă. A noastră este iertarea aşa cum El ne-a iertat. Primim noi ceea ce merităm?

Crezi că Dumnezeu îţi dă ce meriţi? Cum te mângâie iertarea lui? Ţi-au greşit alţii ţie mai mult decât ai greşit tu faţă de Dumnezeu?

Doamne, dorinţa inimii mele este

să biruiesc răul prin bine!

Moartea Domnului Isus Cristos

Ioan 6:4 

*

„Paştele,

*

praznicul Iudeilor

*

erau aproape.“

*

Marcu 15:33-47  Moartea Domnului

Domnul Isus a murit pe cruce. A murit pentru că ne-a iubit şi vrea să ne ducă în cer. Numai oamenii care Îl iubesc şi Îl cred pe Domnul Isus vor ajunge în Împărăţia Lui.
Prietenii Domnului Isus au luat trupul mort al Domnului şi L-au aşezat într-un mormânt.

Marcu 15:33-47
„La ceasul al şaselea s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea. Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani“ care, tălmăcit înseamnă „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“ Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, îl cheamă pe Ilie!“ Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L pogoare de pe cruce!“ Dar Isus a scos un strigăt mare şi Şi-a dat duhul. Perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două de sus şi până jos. Sutaşul care sta în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!“ Acolo erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose şi Salome, care, pe când era El în Galilea, mergeau după El şi-L slujeau şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El la Ierusalim. Când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al Soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să-i ceară trupul lui Isus. Pilat s-a mirat că murise aşa curând, l-a chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit demult. După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, i-a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, L-a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.“

Mulţi oameni care erau pe dealul răstignirii nu L-au înţeles pe Domnul Isus când a vorbit cu Tatăl. Înţelegi tu cuvintele Domnului Isus?
Cum bate inima ta când mărturiseşti altora că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu?
Cum aştepţi Împărăţia lui Dumnezeu?

Aşteaptă, şi pregăteşte-te pentru Împărăţia lui Dumnezeu!

Ce resurse avem când lumea ne urăşte?


Ioan 15:18-27

 

Ioan 15:18b 

,,Dacă vă urăşte lumea…”

 

Relaţiile credinciosului cu lumea sunt relaţii grele.

Lumea are felul ei de a gândi, de a vorbi, de a petrece timpul, de a cheltui banii, etc.

Valorile lumii sunt diferite de cele ale lui Cristos.

Cine rămâne în Cristos, nu se întoarce la calea cea veche, la calea lumii, ci trăieşte o viaţă prin puterea Celui ce l-a chemat din moarte la viaţă şi din întuneric la lumina cea minunată. El înţelege adânc în fiinţa lui că suferinţa pentru Cristos aduce o bucurie deoarece ,,suntem părtaşi suferinţelor lui Cristos”.

Noi primim cam aceleaşi reacţii de la lume ca şi Domnul nostru Isus Cristos.

Puterea de a trăi o viaţă curată, cu bucurie şi scop chiar şi în mijlocul suferinţelor, dovedeşte prezenţa lui Dumnezeu în credincios căci ,,despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic”.

Domnul ne-a dat trei resurse ca să putem trece cu bine prin persecuţie şi suferinţă.

1.      Duhul Sfânt este Sfătuitorul nostru, Ajutorul nostru, Mângâietorul nostru. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Nimeni nu poate opri lucrarea Duhului Sfânt. El convinge şi astăzi pe mulţi dintre cei ce persecută pe credincioşi şi-i aduce la crucea Domnului Isus.

2.      Cuvântul Domnului este îndrumătorul nostru, adevărul nostru. Cuvântul Domnului este clar şi  ne spune că vom suferi. Trebuie să-l cunoaştem, ca să deosebim adevărul de erezie.

3.      Fraţii de credinţă sunt cei folosiţi de Dumnezeu să ne ajute în luptele zilnice, prin rugăciuni, încurajări, suport material, atenţionări, înţelegerea Cuvântului şi aplicarea lui.

 

Domnul să te binecuvânteze cu suport în rugăciune,

în luptele tale zilnice!